FIXERUM TIL VESTERBRO

BLOG OM FIXERUM AF MICHAEL LODBERG OLSEN

FIXERUM TIL VESTERBRO header image 1

Liberal Alliance: Forslag om Fixerum

november 22nd, 2011 · No Comments

B14 Forslag til Folketingsbeslutning om etablering af stofindtagelsesrum

Fremsat den 22. november 2011 af Joachim B. Olsen (LA), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Thyra Frank (LA) og Anders Samuelsen (LA)

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af stofindtagelsesrum

Folketinget pålægger regeringen i folketingsåret 2011-12 at fremsætte lovforslag, der etablerer hjemmelsgrundlaget for etablering af stofindtagelsesrum, hvor hårdt belastede stofmisbrugere – uden strafferetlige sanktioner – kan indtage medbragte stoffer under overvågning og supervision fra sundhedsfagligt personale, få fornøden øvrig vejledning og blive henvist til øvrige nødvendige hjælpe- og behandlingstilbud.

Bemærkninger til forslaget

Forslagsstillerne finder, at der bør etableres hjemmel til, at hårdt belastede stofmisbrugere får adgang til stofindtagelsesrum i områder, hvor der findes åbne stofscener.
Etablering af stofindtagelsesrum er et led i forebyggelses- og behandlingsindsatsen med henblik på at reducere den høje dødelighed blandt stofmisbrugere i Danmark, reducere smitterisikoen og andre skadevirkninger og sikre tidligst mulig indledning af nødvendige øvrige behandlingstiltag og -forløb i forebyggende øjemed.
Det skal derfor sikres, at stofindtagelsesrummene indrettes på en sådan måde, at tilbuddet kommer de hårdest belastede stofmisbrugere til gavn. Stofindtagelsesrum bør således etableres som lavtærskelstilbud, hvor der ikke stilles større krav, end at målgruppen bestående af de hårdest belastede stofmisbrugere vil søge, få adgang til og gavn af tilbuddet. Dertil bør stofindtagelsesrummene indrettes på en sådan måde, at brugerne af tilbuddet også kan indtage stof ved inhalering, således at tilbuddet vil rumme mulighed for, at intravenøse stofmisbrugere i forbindelse med brug af tilbuddet kan skifte til mindre risikable stofindtagelsesmåder.
Det bemærkes, at stofindtagelsesrum kan forventes at være omkostningseffektive som følge af besparelser i det øvrige sundhedsvæsen, da en række behandlingskrævende og omkostningstunge følgesygdomme vil kunne undgås, når stofmisbrugerne indtager stofferne under hygiejniske forhold og sundhedsfaglig supervision. Dertil bør det kunne forventes, at etablerede stofindtagelsesrum vil have en positiv effekt på ressourceforbruget i forbindelse med ordens- og sikkerhedsmæssige politiopgaver i lokalområder med åbne stofscener.
De etablerede stofindtagelsesrum skal løbende monitoreres med henblik på sikring af fortsat udvikling af dette sundhedstilbud og sikring af den størst mulige skadesreducerende effekt og brugertilfredshed.
http://www.ft.dk/samling/20111/beslutningsforslag/B14/som_fremsat.htm#dok

Tags: Fixerum · narkomaner · stofbrugere · velfærd

0 svar indtil videre ↓

  • Der er ingen kommentarer endnu...se at komme i sving.

Smid en kommentar